புலமை பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியாகின்!!

 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான தரம் 5 புலமை பரிசில் பரீட்சைக்கான முடிவுகள் சற்று முன்னர் இலங்கை பரீட்சை திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்டன.

பார்வையிடுவதற்கு 

www.donets.lk/examresults