கேகாலையில்வியாபார கட்டிட தொகுதி ஒன்றில் தீ விபத்து...

கேகாலையில் நகரில் உள்ள  வியாபார கட்டிட தொகுதி ஒன்றில் பாரிய தீ விபத்து...