"செய்கடமை" கொவிட்-19 சுகாதார மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்திற்கான நன்கொடை 118.2 கோடி ரூபாயைக் கடந்தது.
தனிப்பட்ட மற்றும் நிறுவன ரீதியான அன்பளிப்புகளின் மூலமாக இந்த தொகை எட்டப்பட்டுள்ளது.

அன்பளிப்பு வழங்கியவர்கள் விபரம் பின்வருமாறு

சங்கைக்குரிய எல்லாவல மேதானந்த தேரர் - ரூ.100,000

பிலியந்தல ஹெடிகம சிறீ சுதர்ஷனாராமாதிபதி சங்கைக்குரிய நாயகியாதெனிய பேமரத்ன தேரர்- ரூ. 100,000

பிலியந்தல வேவல உத்யோகிபுர சிறீ விஜயராமாதிபதி மேல்மாகாண தலைமை சங்க நாயக்க தேரர் சங்கைக்குரிய வேபன இர ஹேமாலோக நாயக தேரர் - ரூ. 100,000 


நிவிதிகல சாசனப் பாதுகாப்புச் சபை அன்பளிப்பு - ரூ. 140,000

Siam City Cement (Lanka) ltd நிறுவனம்-50 இலட்சம் மில்லியன் ரூபா

பாணந்துரை பிரதேச சபை நிதியத்திலிருந்தும் அதன் உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பிலிருந்தும்-ரூ-7, 85,000

NSBM ( National School of Business Management) நிறுவனம் ரூ. 10, 000,000

தபால் திணைக்கள பணியாளர் குழாமினர்-ரூ-20,000,000

இலங்கை மன்ற பணியாளர் குழாமினர்
ரூ-2, 27,453 

பேண்தகு அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் அமைச்சு பணிக்குழாம் ரூ-1,32,743

வனப் பாதுகாப்புத் திணைக்கள பணியாளர் குழாமினர் ரூ-18, 32,535

வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்கள பணியாளர் குழாமினர் ரூ-15,89,189

தேசிய தாவரவியல் பூங்கா திணைக்கள பணியாளர் குழாமினர்- ரூ7, 46,888

மற்றும், தேசிய விலங்கியல் பூங்கா திணைக்கள பணியாளர் குழாமினர்- ரூ4,10,757

வெல்பல்ல, ரத்தலானநாகம பண்டைய விகாரையின் விகாராதிபதி சங்கைக்குரிய பிபிலதெனியே தம்மப்பிய தேரர்-ரூ 1,00,000

South Asia Gateway Terminals தனியார் நிறுவனம் - ரூ22, 25,982

மாவனல்லை Ceylon Experts Recruitment @ Travel நிறுவனம்-ரூ-1,00,000; 

இலங்கை பட்டய கணக்காளர்கள் நிறுவனம்- ரூ. 10,00,000

Spin Riders நிறுவனம்-ரூ1,05,000

கொழும்பு 08 சேர்ந்த திருமதி Aban Pestonjee -  ரூ-1,00,000

ஹெக்டர் கொப்பேகடுவை விவசாய ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிறுவனம் ரூ 2, 50,000

ஆகியோரின் பங்களிப்பினாலேயே இந்த பெரும் தொகை எட்டப்பட்டுள்ளது
நீங்களும் இதில் பங்களிப்புச் செய்ய விரும்பினால் :

www. itukama.lk 

தொலைபேசி

மேலதிக விபரங்களுக்கு:

076 070 0700
011 232 0880
011 235 4340
011 242 4012